Wat we doen met de persoonsgegevens van onze klanten?

Bie de Buurvrouw Mode (BdB Mode) is een mode winkel voor vrouwen. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van je te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en de volgende basis beginselen:

    •    We vertellen je altijd wat we doen met jouw gegevens en zorgen dat je jouw rechten kan uitoefenen;

    •    We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals bijvoorbeeld voor afhandeling van je          online bestelling, relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing);

    •    We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen;

    •    We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;

    •    Hoe privacygevoeliger de informatie over jou, des te minder gebruik we maken van de gegevens;

    •    We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde gronde rede voor is;

    •    We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;

    •    We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van jouw rechten (zoals jouw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

In deze Bie de Buurvrouw mode  Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van je verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt. We passen de Bie de Buurvrouw Mode Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website www.bdb-mode.com vind je de geldende versie van de Bie de Buurvrouw Mode Privacyverklaring.

DE PARTIJEN DIE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

    •    Bie de Buurvrouw Mode (ingeschreven onder KvK-nummer: 14074838  het handelsregister van de Kamer van Koophandel), gevestigd te Oirsbeek aan de (6438 BJ) Provincialeweg Zuid 112 , is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Het telefoonnummer van BdB Mode  is 0614871212 en het e-mailadres is info@bdb-mode.com.

    •    BdB Mode gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en het is mogelijk dat de leveranciers van die systemen daardoor ook persoonsgegevens van jou verwerken, uiteraard met in achtneming van de waarborgen van de toepasselijke wet- en regelgeving en indien vereist op basis een verwerkersovereenkomst. (zie ook hierna ook het kopje “Inschakelen derden”).

    •    BdB Mode heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van BdB Mode en deze BdB Mode Privacyverklaring.

Onder deze BdB Mode Privacyverklaring vind je een overzicht van de dienstverleners waarmee BdB Mode samenwerkt ten behoeve van haar dienstverlening.

WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN

We verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige gegevens verkrijgen we van jou en andere via andere kanalen. We verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als aan de wet genoemde voorwaarden wordt voldaan. We kunnen onder meer de hiernaast genoemde persoonsgegevens verzamelen indien en voor zover die gegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. We kunnen ook gelijksoortige informatie verwerken.

 

We verwerken de volgende persoonsgegevens van klanten:

    •    Contactinformatie van de klant of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) (zoals naam, (woon)adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer);

We verwerken de volgende persoonsgegevens van website bezoekers:

    •    Informatie ingevuld in het nieuwsbrief formulier (e-mailadres)

    •    Logbestanden over websitebezoek (IP-adres).

De verwerking van deze gegevens is nodig als je van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

DE DOELEN VAN DE VERWERKING EN HET VERDERE GEBRUIK

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hierboven genoemde doelen, zullen wij jou daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de BdB Mode Privacyverklaring of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan jezelf.

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen en een opdracht voor jou uit te voeren.

Onder deze doelen vallen onder meer de volgende aan de hoofddoelen gerelateerde activiteiten:

    •    Verkoop en dienstverlening aan klanten en klanten administratie

    •    BdB Mode verwerkt jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten aan je te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of jouw bestelling te verwerken.

    •    Inschakelen derden

    •    BdB Mode kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft BdB Mode  de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op basis van de eventueel vereiste verwerkersovereenkomst en voor de in deze BdB Mode Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

    •    Marketing- en verkoopactiviteiten en relatiebeheer

    •    We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.

    •    Verwerking van jouw gegevens op de website van BdB Mode

    •    Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens op onze Websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren. 

Tevens gebruiken we de gegevens om jouw bestelling te verwerken en deze op de juiste plek te (laten) bezorgen. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Wij kunnen jouw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten van BdB Mode, mits je daarvoor toestemming hebt gegeven. De persoonsgegevens worden ook gebruikt in het kader van het beheer van de website, waaronder het verzamelen van statistische gegevens over websitebezoek en het verbeteren van het functioneren van onze website.

 

DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET GEBRUIK VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken, omdat en voor zover dat noodzakelijk is voor:

    •    De uitvoering van onze overeenkomst met jou;

    •    Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op BdB Mode rust;

    •    Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van BdB Mode of derden (voor zover dat boven jouw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van BdB Mode om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.

In sommige gevallen mogen wij jouw gegevens alleen verwerken als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

DE PARTIJEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT JOUW GEGEVENS

    •    Alleen medewerkers van BdB Mode die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot jouw gegevens in de systemen van BdB Mode.

    •    Als we derden ook toegang geven tot jouw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze BdB Mode Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

    •    In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

HOE LANG WE JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

DE BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

    •    Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om BdB Mode en onze relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

    •    Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE JE ZE KUNT UITOEFENEN)

    •    Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

    •    Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

    •    Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken en/of bezwaren te beoordelen.

    •    Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen..

    •    Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

    •    Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een bericht te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan info@bdb-mode.com. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je krijgt binnen een maand antwoord.

    •    Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

DIENSTVERLENERS OVERZICHT

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MijnWebwinkel. Voor de privacy voorwaarden van MijnWebwinkel verwijzen wij u door naar hun website. www.mijnwebwinkel.nl

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. 

Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending Maatschappijen

MY PARCEL 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van My Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met My Parcel delen. My Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My Parcel onderaannemers inschakelt, stelt My Parcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

© 2016 - 2023 Bie de Buurvrouw Mode | sitemap | rss